2016-04-10

Departament Infrastruktury

aktualnośći

  • 2016-04-10 23:00:00

  • brak załączników

2016-04-26

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego

Badanie wykonano w 2015 roku na zlecenie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głównym celem Studium jest wskazanie zmian w transporcie, głównie kolejowym, które przyczyniłyby się do stworzenia sprawnego i przyjaznego użytkownikowi multimodalnego systemu transportowego, którego osią będzie transport kolejowy. Propozycje te dotyczą w głównej mierze przystanków i stacji kolejowych, które są istotnym punktem podróży wpływających, na jej percepcję i atrakcyjność. Z tej właśnie przyczyny główny nacisk położony jest na zwiększanie dostępności przystanków/stacji kolejowych oraz ich integracji z innymi środkami transportu. Integracja transportu dotyczy nie tylko aspektu przestrzennego, a więc zorganizowania dogodnego sytemu przesiadek i dojść z punktu widzenia podróżnego, który musi przesiąść się z jednego środka komunikacji do drugiego lub dotrzeć na miejsce rozpoczęcia podróży. Powinna być ona również rozpatrywana pod kątem organizacyjnym, operacyjnym, rozkładowym, informacyjnym, taryfowym, geograficznym i społecznym.

Wynik przeprowadzonych w Studium analiz w postaci postulowanych zmian będą leżały w gestii zarówno zarządcy infrastruktury i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, a więc jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie zlokalizowane są stacje/przystanki kolejowe oraz Spółek PKP S. A.

Zakres opracowania Studium obejmuje dużą liczbę linii kolejowych oraz leżących na nich stacji i przystanków kolejowych, co wiąże się z dużym obszarem analizy rozproszonym lokalizacyjnie na terenie województwa łódzkiego. W celu systematyzacji dokumentu obszar opracowania podzielono na terytorium funkcjonowania strefy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Łódź, Zgierz, Pabianice) oraz osiem korytarzy odzwierciedlających główne kierunki podróżowania potoków pasażerskich. Podział ten przyczyni się do przejrzystości analiz oraz ułatwi poruszanie się po dokumencie.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Dokument główny 12 MB pobierz
mime Streszczenie 512 KB pobierz
  • 2016-04-26 12:39:22

  • 2 załączniki

2016-05-05
Tom i

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM I

Obszarem analizy jest miasto Łódź, gmina miejska Pabianice oraz gmina miejska Zgierz. Na terenie Łodzi znajduje się 13 analizowanych stacji bądź przystanków kolejowych. W gminie miejskiej Zgierz analizowano 4 stacje, które leżą na linii kolejowej nr 16. Natomiast w gminie miejskiej Pabianice znajduje się tylko jedna stacja kolejowa leżąca na linii kolejowej nr 14. Na całym obszarze opracowania znalazło się 18 stacji bądź przystanków kolejowych. Stacje Łódź Kaliska, Łódź Widzew oraz Łódź Chojny leżą na kilku liniach kolejowych.

więcej

2016-05-05
Tom ii

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM II

Obszarem opracowania są gminy, przez które przebiegają linie kolejowe w korytarzu II. Są to linie:

  • Nr 1 (od przystanku Skierniewice Rawka do przystanku Koluszki),
  • Nr 11 (cała),
  • Nr 17 (od przystanku Bedoń do przystanku Żakowice)
  • Nr 25 (od przystanku Bedoń do przystanku Gałkówek)

W obszar opracowania weszło 6 powiatów, w tym 1 miasto na prawach powiatu, 11 gmin i 19 przystanków/stacji kolejowych.

więcej

2016-05-06
Tom iii

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM III

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez, które przebiega linia kolejowa nr 1 (od przystanku Chrusty Nowe do przystanku Bobry). W skład dokumentu wchodzi, zatem 4 powiaty, w tym 1 miasto na prawach powiatu, 11 gmin oraz 19 przystanków/stacji kolejowych.

więcej

2016-05-06
Tom iv

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM IV

Obszarem analizy są: linia kolejowa nr 22 na odcinku Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi – Drzewica, linia kolejowa nr 25 na odcinku Żakowice Południowe – Petrykozy, linia kolejowa nr 4 – stacja Opoczno Południe oraz linia kolejowa nr 534 wraz z 22 stacjami/przystankami osobowymi znajdującymi się na tych liniach. Analizą objęte są również jednostki administracyjne, przez które wyżej opisane odcinki linii przebiegają. Będą to 3 powiaty: łódzki wschodni, opoczyński i tomaszowski oraz 10 gmin.

więcej

2016-05-06
Tom v

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM V

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 181. W analizowanym obszarze znalazło się 9 stacji/przystanków osobowych położonych na obszarze 5 gmin. W tabeli zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na terenie, których są one zlokalizowane.

więcej

2016-05-06
Tom vi

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM VI

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 14. W analizowanym obszarze znalazło się 13 stacji/przystanków osobowych położonych na obszarze 7 gmin. W tabeli zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na terenie których są one zlokalizowane.

więcej

2016-05-06
Tom vii

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM VII

Obszar analizy stanowią wszystkie gminy, przez które przebiegają linie kolejowe nr 16, 18 i 33 w obszarze województwa łódzkiego. Znalazło się w nim 11 gmin leżących w 3 powiatach (zgierskim, łęczyckim i kutnowskim). W powiecie zgierskim analizowane zostały 4 gminy, podobnie w powiecie kutnowskim. Natomiast w powiecie łęczyckim analizie zostały poddane 3 gminy. Najwięcej stacji/przystanków kolejowych (8) znajduje się na linii kolejowej nr 16. Ponadto 3 są zlokalizowane na linii kolejowej nr 33 oraz jeden na linii nr 18.

więcej

2016-05-06
Tom viii

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM VIII

Obszarem analizy są gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 3. Poza stacjami leżącymi na tej linii w obrębie województwa łódzkiego korytarz ten zawiera również stację kolejową Łowicz Przedmieście znajdującą na linii kolejowej nr 15. W zakres Opracowania wchodzi 10 gmin leżących na terenie 3 powiatów (skierniewickiego, łowickiego oraz kutnowskiego). W tym korytarzu znalazło się 16 stacji/przystanków kolejowych.

więcej