2014-04-30

Fundusze Europejskie

Pomoc Techniczna RPO Województwa Łódzkiego

Obecnie Regionalne Obserwatorium Terytorialne zaangażowane jest w cykl procesów kontrolnych (monitoring, ewaluacja oraz badania własne konieczne do ich przeprowadzenia) Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 dla których dokumentem implementacyjnym jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.  Głównym celem XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPO jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020.  Służy temu projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020", z którego współfinansowana jest obecna działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W okresie 02.04.2013 – 30.06.2015 Samorząd Województwa Łódzkiego realizował w ramach Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pod tytułem „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” o wartości 1 743 175,00 zł. Celem głównym projektu było wzmocnienie analityczne, organizacyjne i techniczne potencjału Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego do 30.06.2015 poprzez wdrożenie sprawnego systemu monitorowania polityk publicznych.

Projekt współfinansowany z PO Kapitał Ludzki został zakończony, rozliczony i zamknięty zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Cele szczegółowymi projektu były:

  1. Podniesienie umiejętności analitycznych pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego w zakresie monitorowania polityk publicznych
  2. Wzmocnienie organizacyjne Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego w postaci współpracy i wymiany/pozyskiwania informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych
  3. Podniesienie zdolności analitycznych w zakresie monitorowania polityk publicznych poprzez przeprowadzenie badań społeczno-gospodarczych
  4. Wzmocnienie techniczne potencjału Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego poprzez rozbudowę i wdrożenie systemu informatycznego

Badania własne przeprowadzone przez pracowników ROT WŁ w ramach projektu POKL:

W ramach zadania Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych utworzono dwie grupy robocze, powołane przez Zarząd Województwa Łódzkiego:

1). Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego powołane Uchwałą ZWŁ Nr 1785/13 z dnia 30 grudnia 2013.

Forum składa się z 45 członków, którzy są przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, administracji centralnej, uczelni wyższych, jednostek badawczo – rozwojowych, samorządów gospodarczych i zawodowych,  oraz instytucji otoczenia biznesu.

Przewodniczącym Forum jest Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Forum jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu.

2). Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych, powołana Uchwałą ZWŁ Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia 2014.

Głównym celem powołania tej grupy było ujednolicenie sposobu zbierania i przepływu danych statystycznych na bieżące potrzeby funkcjonowania ROT i monitorowania polityk publicznych. Celem funkcjonowania grupy jest usystematyzowanie niespójnego strumienia danych statystycznych.

Grupa składa się z 12 członków, którzy są przedstawicielami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przewodniczącą Grupy jest Ewa Paturalska – Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.


Działalność Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych jest cały czas kontynuowana.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020