2021-06-08
Srw%c5%82 ico

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XXXI/414/21 z dnia 6 maja 2021 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Strategia powstała przy szerokim współudziale samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, naukowców i ekspertów. Było to możliwe dzięki dwum turom konsultacji społecznych, licznym spotkaniom w formule on-line oraz osobistemu zaangażowaniu Marszałka Województwa. SRWŁ 2030 - najważniejszy dokument strategiczny poziomu regionalnego służy nie tylko Samorządowi Województwa - jest również ofertą współpracy skierowaną do szerokiego grona interesariuszy publicznych i prywatnych.

więcej

2015-12-02
Loris

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Strategia stanowi końcowy efekt prac prowadzonych w ramach projektu Przeprowadzenie
badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów
tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
– „LORIS 2030”
. Głównym celem RSI LORIS 2030 jest analiza potencjału innowacyjnego
województwa łódzkiego oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, a tym samym
wytyczenie ścieżki, która pozwoli osiągnąć, w założonym horyzoncie czasu, tj. do roku 2030, silną pozycję województwa łódzkiego w zakresie tworzenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw). Ważnym celem dokumentu było wskazanie – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – specjalizacji regionalnych (smart specialisation).

więcej