Badanie wykonano w 2015 roku na zlecenie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głównym celem Studium jest wskazanie zmian w transporcie, głównie kolejowym, które przyczyniłyby się do stworzenia sprawnego i przyjaznego użytkownikowi multimodalnego systemu transportowego, którego osią będzie transport kolejowy. Propozycje te dotyczą w głównej mierze przystanków i stacji kolejowych, które są istotnym punktem podróży wpływających, na jej percepcję i atrakcyjność. Z tej właśnie przyczyny główny nacisk położony jest na zwiększanie dostępności przystanków/stacji kolejowych oraz ich integracji z innymi środkami transportu. Integracja transportu dotyczy nie tylko aspektu przestrzennego, a więc zorganizowania dogodnego sytemu przesiadek i dojść z punktu widzenia podróżnego, który musi przesiąść się z jednego środka komunikacji do drugiego lub dotrzeć na miejsce rozpoczęcia podróży. Powinna być ona również rozpatrywana pod kątem organizacyjnym, operacyjnym, rozkładowym, informacyjnym, taryfowym, geograficznym i społecznym.

Wynik przeprowadzonych w Studium analiz w postaci postulowanych zmian będą leżały w gestii zarówno zarządcy infrastruktury i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, a więc jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie zlokalizowane są stacje/przystanki kolejowe oraz Spółek PKP S. A.

Zakres opracowania Studium obejmuje dużą liczbę linii kolejowych oraz leżących na nich stacji i przystanków kolejowych, co wiąże się z dużym obszarem analizy rozproszonym lokalizacyjnie na terenie województwa łódzkiego. W celu systematyzacji dokumentu obszar opracowania podzielono na terytorium funkcjonowania strefy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Łódź, Zgierz, Pabianice) oraz osiem korytarzy odzwierciedlających główne kierunki podróżowania potoków pasażerskich. Podział ten przyczyni się do przejrzystości analiz oraz ułatwi poruszanie się po dokumencie.