2014-08-04

Warsztaty dotyczące systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 2 – 4 czerwca 2014 r.

W dniach 2 i 4 czerwca br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego obyło się dwudniowe spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Spotkanie to miało na celu wsparcie badania „Narzędzia do monitorowania Strategii Rozwoju Województwa 2020” poprzez wypracowanie zintegrowanego systemu wskaźników monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego, przy współudziale ekspertów realizujących badanie, firmy Seendico. Założonym celem spotkań było stworzenie spójnego systemu wskaźników i danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (SSG WŁ) oraz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ). Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele firmy Seendico, wyjaśniając metodologię badania oraz przedstawiając dotychczasowe wyniki. Prezentację rozpoczęto od omówienia zbioru wskaźników służących monitorowaniu realizacji celów SRWŁ 2020. Eksperci wskazali na brak symetrii w ilości wskaźników opisujących sferę społeczną w porównaniu do kwestii związanych z gospodarką regionu. Przyjęto również inny podział tematyczny wskaźników. Wykonawcy zaproponowali uzupełnienie istniejącego zbioru, nowymi wskaźnikami - 44 w tym 11 ze źródeł spoza statystyki publicznej – dotyczącymi wymiany handlowej, konkurencyjności oraz kapitału ludzkiego.

Dużą wartość dodaną miała część warsztatowa spotkań, w trakcie której uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi oraz propozycje zmian w zakresie obszaru spójności gospodarczej i społecznej oraz spójności przestrzennej i obszarów funkcjonalnych. Szczegółowe uwagi zostały przekazane Wykonawcy w celu rewizji proponowanych metod pozyskiwania danych.

Główne ustalenia ze spotkań:

  • Należy w większym zakresie uwzględnić niepublikowane dane wtórne, gromadzone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałe instytucje monitorujące realizację poszczególnych polityk.
  • Należy uzupełnić definicję wskaźnika „wniosek składany w trybie on-line”.
  • Należy zweryfikować metody badania udziału ludności utożsamiającej się z regionem łódzkim, która nie powinna opierać się o „pytania wprost”, a bazować na wnioskowaniu na podstawie pytań weryfikujących poziom poczucia tożsamości.
  • Ustalenie metod definiowania i możliwości pozyskiwania wskaźników SRWŁ 2020 nieobjętych sprawozdawczością statystyki publicznej.
  • Wobec licznych propozycji zmian nazw oraz definicji wskaźników, podkreślono, że możliwość ich publikacji na portalu http://strateg.stat.gov.pl/ wiąże się z koniecznością wpisania ich do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, czyli aktualizacją. Każdy ze wskaźników wymaga również dokładnej definicji, która będzie weryfikowana przez instytucje odpowiedzialną za publikację wskaźników na portalu STRATEG – Główny Urząd Statystyczny.
  • Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia spójności pomiędzy częstotliwością aktualizacji wskaźników a terminem publikacji planów rozwoju (np. Lokalny Plan Rewitalizacji) koniecznych do realizacji określonych przedsięwzięć, w których są zawarte diagnozy sytuacji obecnej oraz prognozy wpływu projektów rozwojowych na realizacje poszczególnych polityk.