2014-08-04

Warsztaty dotyczące systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego

W dniach 2 i 4 czerwca br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbył się cykl spotkań roboczych Grupy ds. monitorowania polityk publicznych oraz Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Spotkania te miały na celu ocenę zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej w następujących obszarach:

  • Spójność gospodarcza
  • Spójność społeczna
  • Spójność przestrzenna
  • Obszary funkcjonalne

Efektem będzie wypracowanie zintegrowanego systemu wskaźników monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej województwa łódzkiego, przy współudziale ekspertów realizujących badanie, firmy Seendico. Założonym celem spotkania było stworzenie spójnego systemu wskaźników i danych dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej województwa łódzkiego (SSG WŁ) oraz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ). Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele firmy Seendico, wyjaśniając metodologię badania oraz przedstawiając dotychczasowe wyniki. Prezentację rozpoczęto od omówienia zbioru wskaźników służących monitorowaniu realizacji celów SRWŁ 2020. Eksperci wskazali na brak symetrii w ilości wskaźników opisujących sferę społeczna w porównaniu do kwestii związanych z gospodarką regionu. Przyjęto również innych podział tematyczny wskaźników. Wykonawcy zaproponowali uzupełnienie istniejącego zbioru nowymi wskaźnikami – 44, w tym 11 ze źródeł spoza statystyki publicznej – dotyczącymi wymiany handlowej, konkurencyjności, oraz kapitału ludzkiego.

Dużą wartość dodaną miała cześć warsztatowa spotkań, w trakcie której uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi oraz propozycje zmian.