2014-04-30

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz konferencja współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego - Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Społeczną Akademię Nauk w Łodzi - Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

Spotkanie Forum poświęcone było omówieniu zagadnień dotyczących inteligentnych specjalizacji w regionie łódzkim, zaś tematem Konferencji były Scenariusze rozwoju i mapy technologii innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego województwa łódzkiego.

Zaproszonych gości, w tym m. in. członków Regionalnego Forum, przedstawicieli świata nauki i biznesu  powitał członek Zarządu Województwa Łódzkiego pan Marcin Bugajski.

Spotkanie Forum otworzyła pani Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, która przedstawiła prezentację nt. inteligentnych specjalizacji regionalnych. Szczególną uwagę zwróciła na jedną z 6 inteligentnych specjalizacji regionu łódzkiego, tj. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Następnie głos zabrał pan Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który przedstawił projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach. Pan Dyrektor w sposób szczególny odniósł się do możliwości finansowania sfery badawczo-rozwojowej związanej z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi oraz wspierania przedsiębiorczości w nowym okresie programowania.

Spotkanie robocze Forum zakończyła dyskusja nt. potencjału naukowo-badawczego i szkolnictwa wyższego dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, a także możliwości rozwoju obszaru rolnictwa związanego z produkcją żywności funkcjonalnej.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część obrad poświęcona scenariuszom rozwoju i mapom technologii innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Poprowadził ją prof. dr hab. Bogdan Piasecki.

Cykl prezentacji otworzyła Pani prof. dr hab. Anna Rogut, przedstawiając organizację procesu mapowania technologii, wizję rozwoju innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego do roku 2030, Agendę badawczą na rzecz innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, ścieżki rozwoju technologicznego innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, jako efekt wdrożenia Agendy Badawczej.

Następne prezentacje dotyczyły bazy naukowej i programów działań dla rozwoju innowacyjnego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w zakresie 4 obszarów:

  • Biotechnologii –  przygotowaną przez zespół naukowców w składzie: dr inż. Grażyna Budryn, prof. dr hab. Andrzej Kononowicz i prof. dr hab. Lech Michalczuk.
  • Nanotechnologii - przygotowaną przez zespół w składzie: prof. dr hab. Andrzej Napieralski, prof. dr hab. Wojciech Stępień, prof. dr hab. Jacek Ulański oraz prof. dr hab. Mariusz Zubert.
  • Mechatroniki – przygotowaną przez zespół w składzie: prof. dr hab. Jan Awrejcewicz, prof. dr hab. Ryszard Hołownicki oraz dr inż. Krzysztof Smółka.
  • Technologii informatyczno-komunikacyjnych – przygotowaną przez zespół w składzie: dr inż. Łukasz Januszkiewicz, dr inż. Krzysztof Rutkowski, dr inż. Łukasz Sturgulewski oraz prof. dr hab. Sławomir Wiak.

Ostatnia z prezentacji poświęcona była Ekohydrologicznym rozwiązaniom systemowymi i została przedstawiona przez prof. dr hab. Macieja Zalewskiego.

Prezentacje stały się przyczynkiem do dyskusji, w trakcie której podkreślono m. in. doniosłą pozycję innowacyjnego rolnictwa jako inteligentnej specjalizacji regionalnej, konkurencyjny w skali kraju potencjał naukowo-badawczy i znaczenie prac nad Regionalną Agendą Badawczą dla jego dalszego rozwoju, problemy związane z zapewnieniem wkładu własnego (od rolników, przedsiębiorców) w projekty badawcze, potrzebę rozszerzenia środowiska naukowego pracującego w tym obszarze o przedstawicieli Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Konferencję podsumowali prof. dr hab. Bogdan Piasecki, dyr. Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Ewa Paturalska-Nowak oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Artur Stelmach.

Poniżej dostępne są prezentacje ze spotkania roboczego Forum oraz Agenda:

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Inteligentne specjalizacje regionalne 4,56 MB pobierz
mime Projekt RPO WŁ 2014-202 1,5 MB pobierz
mime agenda spotkania 1,11 MB pobierz