2018-11-09

Monitoring jakości staży i praktyk - raport

Głównym celem badania była ocena jakości staży i praktyk zawodowych uczniów szkół kształcenia zawodowego województwa łódzkiego, realizowanych w ramach projektów z konkursów ogłaszanych w 2015 i 2016 r., finansowanych z Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Ze względu na złożoność badania zdecydowano o wyróżnieniu trzech zasadniczych kwestii. Pierwsza, odnosi się do weryfikacji realizacji wymogów formalnych związanych z organizacją praktyk i staży u pracodawcy. Drugą kwestią, podejmowaną w badaniu, była ocena jakości udzielonego wsparcia, wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich przydatności na rynku pracy według opinii absolwentów, a trzecią ocena korzyści wynikających ze współpracy między szkołami a pracodawcami.
W badaniu ankietowym wzięło udział: 49 szkół, 110 pracodawców, 864 uczniów oraz 246 absolwentów.
Raport został przygotowany we współpracy z Departamentem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Raport 4,41 MB pobierz
mime Prezentacja 1,47 MB pobierz