2016-05-12

Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego

Analiza procesów rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego stanowi jedno z opracowań, dotyczących diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miast województwa, sporządzonych na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich jest kontynuacją opracowań BPPWŁ w Łodzi, z lat 2009-2010 p.t., odpowiednio: „Identyfikacja obszarów wymagających rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego powyżej 25 tys. mieszkańców” i „Identyfikacja obszarów wymagających rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego od 15 do 25 tys. mieszkańców”. Zakres przestrzenny pierwszej części niniejszego opracowania obejmuje 21 miast. Zakres przestrzenny drugiej części obejmuje natomiast pozostałe 23 miasta województwa, o zaludnieniu mniejszym niż 15 tys. mieszkańców

Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w JST 44 miast województwa, scharakteryzowano obszary wymagające rewitalizacji pod względem: ich typu – wskazującego genezę obszaru, funkcji – wskazującej dominujący sposób zagospodarowania i użytkowania obszaru, wartości kulturowej – jej roli w kształtowaniu tożsamości miasta, zakończonych, kontynuowanych i planowanych działań rewitalizacyjnych oraz skutków tych działań.

Do celów opracowania należała:

  1. aktualizacja informacji o zmianach skali potrzeb rewitalizacyjnych w okresie badawczym, dla miast powyżej 15 tys. mieszkańców,;
  2. diagnoza skali potrzeb rewitalizacyjnych, dla miast poniżej 15 tys. mieszkańców;
  3. identyfikacja planowanych i realizowanych, w każdym z 44 miast, działań rewitalizacyjnych i ich skutków.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Tom 1 33,7 MB pobierz
mime Tom 2 40,8 MB pobierz
mime Tom 3 22,2 MB pobierz