2014-01-07

Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego

W dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego zostało powołane Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego - organ opiniodawczo-konsultacyjny Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu.

W skład Forum wchodzą Marszałek Województwa Łódzkiego, Członek Zarządu Województwa oraz przedstawiciele wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, administracji rządowej, samorządów gospodarczych i zawodowych, jednostek sektora szkolnictwa wyższego i naukowo-badawczego, sektora gospodarczego, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Tak zróżnicowana reprezentacja różnych instytucji zapewni kompleksową wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju regionu.

Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego związane jest z zapisami przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2010 roku "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie". Zakłada ona utworzenie na poziomie regionów  Regionalnych Forów Terytorialnych, które obok Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego i Krajowego Forum Terytorialnego stanowią element zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych.

Utworzenie RTF wynika również z zapisów przyjętej Uchwałą nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego, jako platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w jego skład przyczyni się do poprawy sprawności zarządzania, w tym poprawy funkcjonowania sfery decyzyjnej samorządu województwa, wzrostu zdolności samorządu województwa do koordynowania oraz monitorowania wdrażanych działań, a także oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów strategicznych. Będzie to możliwe dzięki m.in. wsparciu eksperckiemu, lepszemu wykorzystaniu analiz, opracowań naukowych i ekspertyz w procesach decyzyjnych oraz podczas przygotowywania dokumentów strategicznych, poprawie zdolności do współpracy między partnerami reprezentującymi różne instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje trzeciego sektora.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime uchwała RFT 1,99 MB pobierz