2016-04-04

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 marca 2016 r.

    W dniu 24 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz Grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych. Spotkanie poświęcone było politykom sektorowym opracowanym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji, biogospodarce oraz współpracy ponadregionalnej w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

    Spotkanie otworzyła Pani Joanna Skrzydlewska członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

    Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności regionu łódzkiego to główne wyzwania rozwoju gospodarczego województwa. Niezwykle ważne jest w tym kontekście wspieranie działań związanych z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji. Ukierunkowanie wsparcia dla gospodarek regionalnych znalazło swoje odzwierciedlenie w opracowanych w 2015 roku politykach sektorowych. Województwo łódzkie, jako jedno z pierwszych w kraju opracowało w 2015 roku polityki sektorowe dla 6 strategicznych specjalizacji: branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej, sektora energetycznego, w tym OZE, nowoczesnego przemysłu włókienniczego z branżą mody, zaawansowanych materiałów budowlanych, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz informatyki i telekomunikacji. Branże te zostały wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

    Celem polityk sektorowych jest wskazanie kierunków rozwoju konkretnej branży dla podniesienia poziomu jej konkurencyjności na rynku krajowym oraz międzynarodowym, a także tworzenie nowych i ochrony istniejących miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Niezwykle ważnym elementem polityk sektorowych jest również możliwość nawiązywania i rozwijania współpracy między Nauką i Biznesem.

    Dziedziną stanowiącą wspólny mianownik dla wszystkich regionalnych inteligentnych specjalizacji jest biogospodarka. Biogospodarka stanowi strategiczną dyscyplinę ponadsektorowo integrującą różne formy działań, które mają wpływ na rozwój gospodarczy województwa. Województwo łódzkie ma bardzo duży potencjał dla rozwoju Biogospodarki, czyli wykorzystywania surowców pochodzenia naturalnego w różnych dziedzinach życia m. in. w produkcji wysokiej jakości żywności, rozwiniętych usługach uzdrowiskowych ale również w bardzo dobrze rozwiniętym sektorze naukowym.

    Na rozwój Biogospodarki stawia również Unia Europejska, która w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczyła znaczne środki na wspieranie dużych projektów w tym zakresie. Wspierane będą działania tzw. Bioregionów.

     Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom w sierpniu 2015 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął stanowisko w sprawie Transformacji Województwa Łódzkiego w Bioregion RP.

     Problematyka ta znalazła również odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, przyjętej przez Radę Ministrów w lipce 2015 roku. Istotą Strategii jest wspólne działanie władz publicznych na poziomie krajowym i regionalnym oraz partnerów społecznych i gospodarczych w celu wykorzystania unikatowych i uzupełniających się potencjałów województw łódzkiego i mazowieckiego. Realizacja Strategii przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjnej pozycji Polski Centralnej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime prezentacja- polityki sektorowe 1,07 MB pobierz
mime prezentacja- biogospodarka 979 KB pobierz
mime prezentacja- Współpraca ponadregionalna w ramach Strategii Rozwoju Polski Centralnej 4,27 MB pobierz