2017-09-25

Ankieta dotycząca kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje badanie  dotyczące kształcenia ogólnego w województwie łódzkim.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na rozwój kształcenia ogólnego, które umożliwia uczniom nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy lub kontynuację nauki. Szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego mogą ubiegać się o wsparcie na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, doskonalenie umiejętności  zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskane w ramach badania informacje pozwolą lepiej zidentyfikować potrzeby szkół w tym zakresie, w szczególności w kontekście reformy edukacji wchodzącej w życie z dniem 1 września 2017 r. a także skuteczniej ukierunkować wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Aby przejśc do formaularza ankiety proszę kliknąć w link poniżej:

link do ankiety

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime instrukcja 19 KB pobierz
  • 2017-09-25 10:27:12

  • 1 załącznik

2017-07-24
Missing

RAPORT ROCZNY Z MONITORINGU PROCESÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA POZIOMIE LOKALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZA ROK 2016

Raport o gospodarowaniu przestrzenią opracowany został w oparciu o  Dzienniki Urzędowe Województwa Łódzkiego, a także byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego, ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dane BDL GUS, informacje z gmin i materiały własne. Przedstawiono w nim także wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy dokumentów planistycznych przedstawianych przez gminy do uzgodnienia Zarządowi Województwa Łódzkiego, w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

więcej

2017-06-02
%c5%bc%c5%82obki

Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim

Raport z analizy dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim przeprowadzony na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane z realizacją konkursów na projekty w obszarze opieki żłobkowej, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem interwencji RPO WŁ w tym obszarze jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

więcej

2017-05-30
Szkolnictwo

Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim

Raport z analizy sytauacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim przeprowadzony na potrzeby informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego, związane z prowadzeniem wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

więcej

2017-05-05
Missing

Spotkanie warsztatowe w ramach sieci KOT-ROT

W dniach 24-25 kwietnia w Jachrnace odbyło się cykliczne spotkanie warsztatowe KOT-ROT.

więcej

2017-04-27
Loris

Raport z ewaluacji RSI LORIS 2030

Dobiegły końca prace nad raportem z ewaluacji RSI LORIS 2030.

więcej

2017-04-11
Missing

Najbliższe publikacje ROT

W najbliższym czasie ukończone zostaną dwa opracowania badawcze realizowane w ramach środków EFS RPO WŁ 2014-2020 oraz Regionalna Polityka Miejska.

więcej

2017-04-11
Missing

Spotkanie poświęcone kształtowaniu Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Łódzkiego

W dniu 30.03.2017 roku odbyło się na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego spotkanie dotyczące kształtowania Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Łódzkiego.

więcej

2017-03-22
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 20 marca 2017 r.

W dniu 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

więcej

2017-03-22
Missing

Materiały na spotkanie w dn 31.03.2017 r. dot. Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Łodzkiego

więcej