2015-12-02
Loris

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Strategia stanowi końcowy efekt prac prowadzonych w ramach projektu Przeprowadzenie
badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów
tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
– „LORIS 2030”
. Głównym celem RSI LORIS 2030 jest analiza potencjału innowacyjnego
województwa łódzkiego oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, a tym samym
wytyczenie ścieżki, która pozwoli osiągnąć, w założonym horyzoncie czasu, tj. do roku 2030, silną pozycję województwa łódzkiego w zakresie tworzenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw). Ważnym celem dokumentu było wskazanie – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – specjalizacji regionalnych (smart specialisation).

więcej

2017-04-11
Loris

Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacyjności dla woj. łódzkiego LORIS 2030

Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla województwa łódzkiego LORIS 2030.

więcej

2017-04-27
Loris

Raport z ewaluacji RSI LORIS 2030

Dobiegły końca prace nad raportem z ewaluacji RSI LORIS 2030.

więcej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020