2017-12-22
Srw%c5%82

Raport końcowy z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”

Raportem końcowy z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”

więcej

2017-02-17
Loris

Ewaluacja on-going Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Trwają prace nad ewaluacją Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Wykonawcą ewaluacji jest konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys. Prace nad ewaluacją potrwają do kwietnia 2017 roku.

więcej

2016-07-14
Wup lodz logo

Od biznesplanu do własnej firmy – działalność inkubatorów wspierająca przedsiębiorczość mieszkańców województwa łódzkiego

więcej

2016-07-14
Wup lodz logo

Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki

więcej

2016-04-26

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego

Badanie wykonano w 2015 roku na zlecenie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głównym celem Studium jest wskazanie zmian w transporcie, głównie kolejowym, które przyczyniłyby się do stworzenia sprawnego i przyjaznego użytkownikowi multimodalnego systemu transportowego, którego osią będzie transport kolejowy. Propozycje te dotyczą w głównej mierze przystanków i stacji kolejowych, które są istotnym punktem podróży wpływających, na jej percepcję i atrakcyjność. Z tej właśnie przyczyny główny nacisk położony jest na zwiększanie dostępności przystanków/stacji kolejowych oraz ich integracji z innymi środkami transportu. Integracja transportu dotyczy nie tylko aspektu przestrzennego, a więc zorganizowania dogodnego sytemu przesiadek i dojść z punktu widzenia podróżnego, który musi przesiąść się z jednego środka komunikacji do drugiego lub dotrzeć na miejsce rozpoczęcia podróży. Powinna być ona również rozpatrywana pod kątem organizacyjnym, operacyjnym, rozkładowym, informacyjnym, taryfowym, geograficznym i społecznym.

Wynik przeprowadzonych w Studium analiz w postaci postulowanych zmian będą leżały w gestii zarówno zarządcy infrastruktury i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, a więc jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie zlokalizowane są stacje/przystanki kolejowe oraz Spółek PKP S. A.

Zakres opracowania Studium obejmuje dużą liczbę linii kolejowych oraz leżących na nich stacji i przystanków kolejowych, co wiąże się z dużym obszarem analizy rozproszonym lokalizacyjnie na terenie województwa łódzkiego. W celu systematyzacji dokumentu obszar opracowania podzielono na terytorium funkcjonowania strefy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Łódź, Zgierz, Pabianice) oraz osiem korytarzy odzwierciedlających główne kierunki podróżowania potoków pasażerskich. Podział ten przyczyni się do przejrzystości analiz oraz ułatwi poruszanie się po dokumencie.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Dokument główny 12 MB pobierz
mime Streszczenie 512 KB pobierz
  • 2016-04-26 12:39:22

  • 2 załączniki

2015-12-03
Wup lodz logo

Między pasją a pracą. Studenci i kadra wyższych szkół artystycznych wobec rozwoju sektora kreatywnego w województwie łódzkim

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Praca nierejestrowana - Charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Obraz kształcenia zawodowego w województwie łódzkim. Dyskusja nad formą oraz efektywnością kształcenia praktycznego

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia pracowniczego oraz organizacji pracy w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Missing

Badania ruchu turystycznego województwa łódzkiego

więcej