2018-11-09
Monitoring jako%c5%9bci sta%c5%bcy i praktyk

Monitoring jakości staży i praktyk - raport

Raport z monitoringu jakości staży i praktyk sporządzony w ramach poddziałania XI.3.1 "Kształcenie zawodowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej

2018-07-31
Loris

RAPORT Z REALIZACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030

Niniejszy raport z realizacji Strategii został zaprezentowany na Zarządzie Województwa Łódzkiego w dniu 17.07.2018 r. i jest drugim, który powstał po jej uchwaleniu.
Obejmuje lata 2010-2016 w zakresie wskaźników statystycznych oraz lata 2016-2017 w zakresie oceny postępu rzeczowego i finansowego. 

więcej

2018-04-19
Srw%c5%82

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 za rok 2016

Począwszy od 2013 roku, tj. momentu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 prowadzony jest monitoring realizacji Strategii, a niniejszy Raport Roczny z realizacji SRWŁ 2020 za rok 2016 stanowi już 5. edycję.

więcej

2017-04-11
Loris

Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacyjności dla woj. łódzkiego LORIS 2030

Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla województwa łódzkiego LORIS 2030.

więcej

2017-02-17
Przedszkola

Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze województwa łódzkiego

Raport z analizy przeprowadzonej na potrzeby IZ RPO realizującej wsparcie w obszarze wychowania przedszkolnego na terenie województwa łódzkiego ze środków unijnych (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

więcej

2017-02-17
Srw%c5%81

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 za rok 2015.

więcej

2016-05-12
Rewitalizacyjne procesy

Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego

Analiza procesów rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego stanowi jedno z opracowań, dotyczących diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miast województwa, sporządzonych na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

więcej

2016-03-04
Srw%c5%82

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łodzkiego

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 za rok 2014.

więcej

2016-03-04
Wiejskie

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Opracowanie zawiera diagnozę struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz typologię wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich obszarów wymagających wsparcia.

więcej

2016-03-04
Obszary miejskie

Waloryzacja ośrodków miejskich województwa łódzkiego

Opracowanie określa obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych miast regionu oraz dynamikę zmian w tym zakresie na przestrzeni lat 2004-2014. Efektem tych prac jest waloryzacja ośrodków miejskich w województwie łódzkim.

więcej