2017-06-02
%c5%bc%c5%82obki

Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim

Raport z analizy dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim przeprowadzony na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane z realizacją konkursów na projekty w obszarze opieki żłobkowej, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem interwencji RPO WŁ w tym obszarze jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

więcej

2017-05-30
Szkolnictwo

Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim

Raport z analizy sytauacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim przeprowadzony na potrzeby informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego, związane z prowadzeniem wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

więcej

2017-04-11
Loris

Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacyjności dla woj. łódzkiego LORIS 2030

Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla województwa łódzkiego LORIS 2030.

więcej

2017-02-17
Przedszkola

Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze województwa łódzkiego

Raport z analizy przeprowadzonej na potrzeby IZ RPO realizującej wsparcie w obszarze wychowania przedszkolnego na terenie województwa łódzkiego ze środków unijnych (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

więcej

2017-02-17
Srw%c5%81

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 za rok 2015.

więcej

2016-05-12
Rewitalizacyjne procesy

Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego

Analiza procesów rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego stanowi jedno z opracowań, dotyczących diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miast województwa, sporządzonych na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

więcej

2016-03-04
Srw%c5%82

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łodzkiego

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 za rok 2014.

więcej

2016-03-04
Wiejskie

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Opracowanie zawiera diagnozę struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz typologię wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich obszarów wymagających wsparcia.

więcej

2016-03-04
Obszary miejskie

Waloryzacja ośrodków miejskich województwa łódzkiego

Opracowanie określa obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych miast regionu oraz dynamikę zmian w tym zakresie na przestrzeni lat 2004-2014. Efektem tych prac jest waloryzacja ośrodków miejskich w województwie łódzkim.

więcej

2015-11-10
Raport ko cowy

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego - raport końcowy

więcej