Wskaźniki

 • Fundusze Europejskie
  • RPO 2007-2013 (stara perspektywa)
   • Wartość ogółem projektów - Oś Priorytetowa VI RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018r.) (zł)
   • Wartość ogółem projektów - Oś Priorytetowa III RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Wartość ogółem projektów - Oś Priorytetowa II RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Wartość ogółem projektów - Oś Priorytetowa I RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Wartość ogółem projektów - Oś Priorytetowa V RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018r.) (zł)
   • Wartość ogółem projektów - Oś Priorytetowa IV RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Dofinansowanie z UE projektów - Oś Priorytetowa VI RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Dofinansowanie z UE projektów - Oś Priorytetowa V RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Dofinansowanie z UE projektów - Oś Priorytetowa IV RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Dofinansowanie z UE projektów - Oś Priorytetowa III RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Dofinansowanie z UE projektów - Oś Priorytetowa II RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
   • Dofinansowanie z UE projektów - Oś Priorytetowa I RPO 2007-2013 (stan na 30.06.2018 r.) (zł)
  • RPO 2014-2020 (nowa perspektywa)
 • Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa
  • Polityka horyzontalna
   • I Cel strategiczny - Spójność gospodarcza
    • Cele operacyjne - wskaźniki
     • Cel operacyjny 1. Zaawansowana Gospodarka Wiedzy i Innowacji
      • Liczba udzielonych patentów na wynalazki krajowe na 100 tys. mieszkańców
      • Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przeds. przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem (%)
      • Pracujący w sekcji K według PKD (2007) w osobach
      • Pracujący w sekcji R według PKD (2007) w osobach
      • Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zanieczyszczeniach wytworzonych (%)
      • Udział innowacyjnych przedsiębiorstw sektora usług w przedsiębiorstwach usługowych ogółem (%)
      • Wielkość emisji dwutlenku węgla z zakładów szczegolnie uciążliwych (t/r)
      • Pracujący w sekcji J według PKD (2007) w osobach
      • Udział wynalazków zgłoszonych do wszystkich wynalazków zgłoszonych w Polsce (%)
      • Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w przedsiębiorstwach ogółem (%)
      • Pracujący w sekcji M według PKD (2007) w osobach
      • Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii produkowanej (%)
      • Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB (%)
      • Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych w sferze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo (w EPC)
      • Udział ścieków przemysłowych oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia w ciągu roku (%)
      • Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w zanieczyszczeniach wytworzonych (%)
      • Udział odpadów (inne niż komunalne) odzyskanych w odpadach wytworzonych w ciągu roku (%)
      • Udział odpadów zdeponowanych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmieszanych (%)
     • Cel operacyjny 2. Nowoczesny Kapitał Ludzki i Rynek Pracy
      • Stopa bezrobocia rejestrowanego (%)
      • Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób w relacji do średniej krajowej (Polska=100)
      • Odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym
      • Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu w %
      • Udział zatrudnionych w wieku 20-64 lata kobiet, w stosunku do tej grupy wiekowej ogółem (%)
      • Udział zatrudnionych w wieku 20-64 lata mężczyzn, w stosunku do tej grupy wiekowej ogółem (%)
      • Udział mężczyzn z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (osoby)
      • Udział kobiet z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (osoby)
     • Cel operacyjny 3. Zintegrowane Środowisko Przedsiębiorczości Dla Rozowju Gospodarki
      • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności
      • Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON
      • Produkcja rolnicza globalna na 1 ha użytków rolnych (zł)
    • Cel strategiczny -wskaźniki
     • Wartość dodana brutto (ceny bieżące) na 1 pracującego (zł)
     • Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej na 1 mieszkańca (zł)
     • Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
     • PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej w stosunku do PKB na 1 mieszkańca w UE 28 (UE28=100) (%)
     • PKB na 1 mieszkańca (ceny bieżące). Polska = 100%
   • II Cel strategiczny - Spójność społeczna
    • Cele operacyjne - wskaźniki
     • Cel operacyjny 4. Wysoki Poziom Kapitału Społecznego i Silne Społeczeństwo Obywatelskie
      • Frekwencja w wyborach samorządowych w 2010 roku (I tura) [%]
      • Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców
      • Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku (I tura) [%]
     • Cel operacyjny 5. Wysoki Standard i Dostęp Do Usług Publicznych
      • Odsetek dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w ogóle dzieci w wieku 3-5 lat (%)
      • Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (%)
      • Lekarze pracujący wg podstawowego miejsca pracy na 10 tys. ludności
      • Łóżka w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na 100 tys. ludności
      • Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
      • Liczba uczestników imprez DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
      • Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych w %
      • Miejsca noclegowe na 1000 ludności
      • Liczba uczniów przypadajacych na jeden komputer z szerokopasmowym dostępem do internetu w szkołach podstawowych i gimnazjach
     • Cel operacyjny 6. Reintegracja Społeczna Grup Wykluczonych Lub Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
      • Udział zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w liczbie niepełnosprawnych w tej grupie wiekowej (%)
      • Liczba przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
      • Udział gospodarstw domowych o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa w ogolnej liczbie gospodarstw domowych (%)
    • Cel strategiczny -wskaźniki
     • Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok ogółem w % bezrobotnych ogółem
     • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców
   • III Cel strategiczny - Spójność przestrzenna
    • Cele operacyjne - wskaźniki
     • Cel operacyjny 7. Wysoka Jakość i Dostępność Infrastruktury Transportowej i Technicznej
      • Udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty z dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych ogółem (%)
      • Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską (osoby)
      • Ruch pasażerów w portach lotniczych do ruchu pasażerów w portach lotniczych w Polsce (%)
      • Udział mieszkańców obsługiwanych przez sieci kanalizacji w ludności ogółem (%)
      • Udział dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni gruntowej w ogólnej długości tych dróg (%)
      • Gęstość dróg rowerowych (km/10 tys.km2)
      • Liczba odbiorców gazu z sieci przewodowej (gospodarstwa)
      • Udział odpadów zdeponowanych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmieszanych (%)
     • Cel operacyjny 8. Wysoka Jakość Środowiska Przyrodniczego
      • Lesistość (%)
      • Nakłady inwestycyjne na wykonanie obiektów małej retencji wodnej (tys. zł)
      • Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem (%)
      • Liczba obiektów małej retencji wodnej
      • Powierzchnia lasów dotkniętych pożarami (ha)
     • Cel operacyjny 9. Zrównoważony System Osadniczy
      • Gęstość zaludnienia (osoby/km2)
      • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (%)
    • Cel strategiczny -wskaźniki
     • Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych - terenów przemysłowych w powierzchni ogółem (%)
     • Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności
     • Gęstość sieci autostrad (km/1000 km2)
  • Polityka terytorialno-funkcjonalna
   • Łódzki Obszar Metropolitany
    • Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem (%)
   • Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa
   • Obszary Miejskie
    • Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
    • Dochody własne gmin z podatku CIT na jednego mieszkanca (zł)
   • Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury
   • Obszary Wiejskie
    • Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w liczbie dzieci w tej grupie wiekowej dla obszarów wiejskich (%)
    • Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej (%)
    • Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
    • Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych w użytkach rolnych ogółem (%)
   • Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno - Tomaszów Mazowiecki
    • Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (podmioty o liczbie pracujących>9)
   • Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów - Szczerców - Złoczew
 • Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030
  • Wskaźniki kontekstowe
   • Absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności
   • Liczba jednostek, w których wystąpiła działalność B+R w danym roku sprawozdawczym ogółem
   • Liczba jednostek, w których wystąpiła działalność B+R w danym roku sprawozdawczym w sektorze przedsiębiorstw
   • Nakłady wewnętrzne na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w B+R (zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R ogółem (mln zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB (%)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiebiorstw (mln zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze rządowym (mln zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze szkolnictwa wyższego (mln zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R wg dziedzin nauki- nauki inżynieryjne i techniczne (tys zł)
   • Nakłady wewnętrzne na B+R wg dziedzin nauki- nauki medyczne i nauki o zdrowiu (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg dziedzin nauki- nauki przyrodnicze (tys zł)
   • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według dziedzin nauki i techniki ogółem (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- produkcja odzieży (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- produkcja artykułów spożywczych (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- produkcja tekstyliów (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- produkcja wyrobów z gumy (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (tys zł)
   • Nakłady na B+R wg kierunków działania- uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (tys zł)
   • Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności
   • Uczestnicy studiów doktoranckich ogółem
   • Udział nakładów na działalność B+R finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem (%)
   • Liczba patentów udzielonych przez UPRP
   • Liczba udzielonych praw ochronnych w UPRP
   • Zatrudnieni w B+R - ogółem (EPC)
   • Zatrudnieni w B+R - w sektorze predsiębiorstw (EPC)
   • Zatrudnieni w B+R - w sektorze rządowym (EPC)
   • Zatrudnieni w B+R - w sektorze szkolnictwa wyższego (EPC)
   • Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych w UPRP
   • Liczba zgłoszonych wynalazków w UPRP
  • Priorytet 1. Specjalizacja regionalna
   • Wskaźniki strategiczne
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności w dziale 14 (wg. PKD) Produkcja odzieży
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w dziale 14 (wg.PKD) Produkcja odzieży
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w dziale 14 (wg. PKD) Produkcja odzieży (rok poprzedni = 100)
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności w dziale 13 (wg. PKD) Produkcja wyrobów tekstylnych
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w dziale 13 (wg.PKD) Produkcja wyrobów tekstylnych
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w dziale 13 (wg. PKD) Produkcja wyrobów tekstylnych (rok poprzedni = 100)
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w dziale 22 (wg. PKD) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (2010 r. = 100)
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w dziale 22 (wg. PKD) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności w dziale 22 (wg. PKD) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (tys. zł)
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w dziale 23 (wg. PKD) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (rok 2010 = 100)
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności w dziale 23 (wg. PKD) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (tys. zł)
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na Działalność B+R wg kierunków działalności w dziale 21 (wg. PKD) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  pozostałych wyrobów farmaceutycznych
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisane do rejestru regon w dziale 21 (wg. PKD) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałychwyrobów farmaceutycznych
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w dziale 21 (wg. PKD) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (rok poprzedni = 100)
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności  w dziale 10 (wg. PKD) Produkcja artykułów spożywczych
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w dziale 10 (wg.PKD) Produkcja artykułów spożywczych
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 10 w cenach stałych (wg. PKD) Produkcja artykułów spożywczych (rok poprzedni = 100)
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności: w dziale 01 (wg. PKD) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, włączając działalność usługową
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w dziale 01 (wg.PKD) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, włączając działalność usługową
    • Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności w sekcji D (wg. PKD) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (tys. zł)
    • Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon w sekcji D(wg.PKD) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
    • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w sekcji D (wg. PKD) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (rok poprzedni = 100)
  • Priorytet 2. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu
   • Wskaźniki strategiczne
    • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem (tys. zł)
    • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem (tys. zł)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone dla rynku produkty (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone dla rynku produkty (%)
    • Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone procesy (%)
    • Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przeds. przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem (%)
 • Monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej
  • Dochód narodowy i wydajność pracy
   • Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące) PKD-2007 - ESA 2010
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - przemysł i budownictwo (sekcje B,C,D,E,F)
   • WDB na 1 pracującego wg grup sekcji PKD 2007 - rolnictwo,leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A)
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - handel; naprawa pojazdów… (sekcje G,H,I,J) w zł
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - przemysł (sekcje B,C,D,E) w zł
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) w zł
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 -budownictwo (sekcja F) w zł
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - handel...pozostałe usługi (sekcje G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T) w zł
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (sekcje K,L) w zł
   • WDB na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 - pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) w zł
  • Infrastruktura społeczna
   • Liczba łóżek na oddziałach geriatrycznych w szpitalach ogólnych
   • Liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych ogółem
   • Liczba lekarzy dentystów (osoba)
  • Infrastruktura transportowa, energetyczna i teleinformatyczna
   • Liczba wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców
  • Kapitał ludzki, innowacje i technologie
   • Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności
   • Udział nakładów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem w %
   • Udział osób z wyższym wyksztalceniem w populacji ogółem (tys. osób)
  • Kapitał rzeczowy
   • Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007 w sektorze publicznym ogółem w tys. zł
   • Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007 w sektorze prywatnym ogółem w tys. zł
   • Nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej wg PKD 2007 - ESA 2010 (mln zł)
  • Polityka samorządowa
   • Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem (%)
   • Wydatki powiatów i miast na prawach powiatów na jednego mieszkańca (zł)
   • Dochody powiatów i miast na prawach powiatów na jednego mieszkańca (zł)
  • Przedsiębiorstwa
   • Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (Polska = 100%)
  • Rolnictwo
   • Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik - wg nowej definicji (ha)
  • Rynek pracy i demografia
   • Ludność według faktycznego miejsca zamieszkania
   • Migracje na pobyt stałe (gminne) na 1000 ludności
   • Przyrost naturalny na 1000 ludności
   • Urodzenia żywe na 1000 ludności
   • Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny (w wieku 0 lat)
   • Przeciętne dalsze trwanie życia kobiety (w wieku 0 lat)
   • Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym.
   • Wskaźnik obciążenia demograficznego- ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
   • Wskaźnik obciążenia demograficznego -ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Środowisko naturalne
   • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska (tys. zł)
   • Objętość ścieków wymagających oczyszczenia odprowadzonych do wód lub do ziemi (dam3)
   • Udział odpadów zdeponowanych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmieszanych (%)

Obszary

 • Województwo: łódzkie
  • Powiat: bełchatowski
  • Powiat: brzeziński
  • Powiat: kutnowski
  • Powiat: łaski
  • Powiat: łęczycki
  • Powiat: łódź
  • Powiat: łódzki wschodni
  • Powiat: łowicki
  • Powiat: opoczyński
  • Powiat: pabianicki
  • Powiat: pajęczański
  • Powiat: piotrkowski
  • Powiat: piotrków trybunalski
  • Powiat: poddębicki
  • Powiat: radomszczański
  • Powiat: rawski
  • Powiat: sieradzki
  • Powiat: skierniewice
  • Powiat: skierniewicki
  • Powiat: tomaszowski
  • Powiat: wieluński
  • Powiat: wieruszowski
  • Powiat: zduńskowolski
  • Powiat: zgierski
Play

Wybrane regiony
Witamy w systemie prezentacji danych

Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Łodzi


Logo

Instrukcja obsługi

 1. Wybierz zestaw danych z lewej kolumny, zaznaczając interesujące Cię checkboxy
 2. Mapa zostanie wygenerowana automatycznie, dla wybranych danych