Niniejszy raport jest podsumowaniem analiz prowadzonych w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi dotyczących gospodarowania przestrzenią na poziomie lokalnym. Podstawę analiz stanowi bieżący monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin regionu łódzkiego. Źródłem danych są materiały pozyskane z gmin, Dzienniki Urzędowe Województwa Łódzkiego, Bank Danych Lokalnych GUS, dane z badania PZP-1 „Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”. W raporcie uwzględniono również wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy
dokumentów planistycznych przedstawianych przez gminy do uzgodnienia Zarządowi Województwa Łódzkiego, w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.