2015-12-01

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

W dniu 18 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego opublikowany został Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Celem opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego”  jest wskazanie rozwiązań w obszarze przewozów pasażerskich na terenie województwa łódzkiego, w tym przede wszystkim określenie sieci transportowej, na której organizator (województwo łódzkie) będzie organizował przewozy o charakterze użyteczności publicznej.

Wskazane kierunki działań prowadzić będą do poprawy dostępności, efektywności funkcjonowania oraz bezpieczeństwa użytkowników transportu. Wdrożenie zaplanowanych działań przyczyni się też do racjonalnego kształtowania środków publicznych przeznaczanych na publiczny transport zbiorowy poprzez dopasowanie oferty przewozowej i kierunków rozwoju do aktualnych i przyszłych oczekiwań pasażerów w oparciu o dostępne możliwości finansowe Województwa Łódzkiego.

Konieczność opracowania planu wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Opracowany dokument pozwala na rozpoczęcie organizacji publicznego transportu zbiorowego według nowych uregulowań prawnych (wynikających z w/w ustawy), które mają obowiązywać w pełni od dnia 1.01.2017 roku.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/4386/akt.pdf