2017-02-17

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 26 lutego 2013 r. jako najważniejszy dokument Samorządu Województwa Łódzkiego określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań. Samorząd Województwa pełni rolę głównego koordynatora i organizatora procesu realizacji Strategii. W ramach polityki horyzontalnej i terytorialno-funkcjonalnej zostały sformułowane cele strategiczne oraz operacyjne i zaproponowane kierunki działań służące ich realizacji. Dla oceny stopnia realizacji celów Strategii został stworzony system monitorowania strategii. Zintegrowany system monitorowania i ewaluacji umożliwi systematyczne obserwowanie zachodzących w regionie zmian oraz odpowiednie reagowanie na pojawiające się problemy i zagrożenia w osiąganiu założonych przez Strategię rezultatów. Efektem prowadzonych w 2016 roku prac w zakresie monitoringu Strategii jest niniejszy Raport Roczny z realizacji SRWŁ 2020 za rok 2015.
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego obejmuje następujące obszary:
•    Ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
•    Poziom realizacji celów,
•    Podsumowanie i wnioski.

Raport za 2015 rok został wzbogacony o analizę projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejsjkiej, zbieżnych tematycznie z poszczególnymi celami strategii.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Raport z monitoringu SRWŁ 2015 10,3 MB pobierz
mime Synteza raportu z monitoringu SRWŁ 2015 1,74 MB pobierz
mime Informacja o realizacji SRWŁ za 2015 rok 98,3 KB pobierz